PROPOSTA DE REGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE CALDES DE MALAVELLA

Preàmbul

La participació ciutadana en la presa de decisions públiques ha esdevingut els últims anys una tendència creixent a Catalunya, especialment a nivell local, atesa la proximitat dels serveis municipals a la ciutadania.

Aquest fenomen s’explica pel creixent interès ciutadà en els afers públics, motivat pels canvis socials que han portat a una societat més formada i amb major criteri, i facilitat per l’ús de les noves tecnologies que permeten la creació de xarxes ciutadanes, la ràpida transmissió de les informacions i la participació a distància en els afers públics.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella, atent als canvis i les demandes ciutadanes, fa seu el repte de la democràcia participativa amb l’ús de les tècniques de participació ciutadana per a la presa de decisions col·lectives. Aquesta nova formulació no és adversativa amb l’ordenament jurídic i l’arquitectura institucional actuals, ans al contrari, és complementari i l’enriqueix aportant un major grau de legitimitat democràtica.

L’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull el dret de participació com un dels drets de la ciutadania en l’àmbit polític i de l’Administració, que posteriorment ha estat desenvolupat per la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. Tot i haver estat derogada parcialment pel Tribunal Constitucional, aquesta Llei manté intacte el Títol III dels Processos de participació ciutadana.

En base a aquesta legislació, l’Ajuntament de Caldes de Malavella promou aquest Reglament de Pressupostos participatius, que ha de servir per regular els processos participatius que en aquest àmbit es convocaran de manera periòdica durant els propers anys.

Els Pressupostos participatius fomenten la participació directa de la ciutadania del municipi per a la presa de decisions en matèria d’inversions i serveis de manera inclusiva; fomenta el debat ciutadà sobre les necessitats de la població i les seves prioritats; permet planificar la despesa municipal i afavoreix la transparència en la gestió municipal.

Article 1. Objecte.

L’objecte del present reglament és regular els processos de Pressupostos participatius que es convoquin d’ara en endavant al municipi de Caldes de Malavella, amb l’objectiu que la ciutadania pugui decidir el destí d’una part del pressupost municipal.

Article 2. Convocatòria.

La convocatòria dels Pressupostos participatius s’efectuarà mitjançant Decret d’alcaldia, que fixarà els aspectes següents:

 1. Pressupost municipal que es destinarà a debat i decisió.
 2. Calendari de celebració. Aquest contindrà com a mínim la data d’inici, i el detall de la celebració de les fases es podrà comunicar amb posterioritat a la ciutadania per part de la regidoria de Participació.
 3. Exercici del dret de participació i votació. Edat mínima, canals de participació, i criteris d’accés a les diferents fases.
 4. Votació, que inclourà el sistema o sistemes de votació –amb mitjans presencials i/o telemàtics–, cens d’electors, període de votació i altres disposicions sobre la campanya informativa de les propostes que se sotmeten a votació.
 5. Altres aspectes no contemplats en aquest reglament.

Article 3. Organització.

Correspon a la regidoria de Participació la direcció i organització dels Pressupostos participatius. A tal efecte podrà constituir una comissió tècnica encarregada de l’execució, seguiment i supervisió dels treballs.

Article 4. Estructura del procés.

El procés participatiu s’estructura en diferents fases:

 1. Fase d’informació. L’Ajuntament informarà amb els mitjans al seu abast de la celebració dels Pressupostos participatius, i podrà convocar la celebració d’una sessió oberta a la ciutadania per donar a conèixer la metodologia del procés.
 2. Fase de recollida de propostes. L’Ajuntament recollirà les propostes, que es podran presentar presencialment amb el formulari proporcionat, o bé telemàticament mitjançant la pàgina web dels pressupostos participatius.
 3. Fase d’avaluació i validació. Els serveis tècnics municipals avaluaran les propostes presentades d’acord amb allò que s’estableix a l’article 5, i ordenaran i agruparan les propostes similars.
 4. Fase de selecció. Sobre les propostes validades pels serveis tècnics municipals, la ciutadania seleccionarà aquells projectes que passaran a la fase final per ser sotmeses a votació. Aquest procés de selecció es realitzarà d’acord amb l’organització que estableixi la regidoria de Participació.
 5. Fase de votació. Es realitzarà una campanya informativa de les propostes finalistes que se sotmetran a votació que finalitzarà amb el període de votació.

Els resultats de la votació prioritzaran els projectes a executar fins a esgotar el pressupost destinat.

Article 5. Projectes.

Poden ser objecte de debat, deliberació, votació i execució aquells projectes que compleixin els requisits següents:

 1. Que el seu pressupost estimat no superi la quantitat fixada en la convocatòria.
 2. Que la inversió o servei sigui de competència municipal.
 3. Que sigui tècnicament viable.

Article 6. Participació.

Les persones, de manera individual o organitzada en entitats, poden participar en les diferents etapes del procés:

 1. Presentant propostes de forma presencial o telemàtica.
 2. Participant en les sessions que l’Ajuntament convoqui dins el procés.
 3. Votant les propostes finalistes, d’acord amb els requisits establerts a la convocatòria.

Els partits polítics i coalicions electorals no podran realitzar propostes ni efectuar campanya en favor de les propostes.