Durant els mesos d’agost i setembre els serveis tècnics municipals revisaran totes les propostes presentades per avaluar-les. Comprovarem que corresponen a inversions de competència municipal, que tècnicament es poden portar a terme, i estimarem el seu pressupost per comprovar que la despesa no excedirà els 80.000€.

També agruparem totes aquelles propostes similars per integrar-les en una única actuació.